Kayak i produktion på Viestilehdet

Kayak togs framgångsrikt i bruk på Viestilehdet i början av juni 2019. Viestilehdet ger ut en landsomfattande dagstidning och tre tidskrifter. Den landsomfattande dagstidningen Maaseudun Tulevaisuus är den näst mest lästa beställningsbara tidningen i Finland. Kayak ersatte Anygraafs Cprofit-system.

Viestilehdet Oy:s försäljningsdirektör Petri Numminen kommenterar kriterierna för valet av system samt implementeringsprojektet så här:

”Vår målsättning var att förnya vårt datasystem till att svara mot digitaliseringen samt marknadsföringskraven via nya kanaler utan att för den skull glömma bort basbehoven för prenumerationsmarknadsföring. Därutöver var ett av urvalskriterierna goda integrationsmöjligheter gentemot Viestilehdets, inför förnyelse varande, övriga system för att få till stånd en välfungerande helhet. Möjligheterna att på operativ nivå kunna automatisera diverse processer var också ett av de viktiga urvalskriterierna. Bäst uppfyllde Jaicoms Kayak dessa krav. Kayaks breda användarbas och Jaicoms prov på lyckade implementeringsprojekt vägde också tungt i vågskålen. Eftersom jag själv har erfarenhet av ett motsvarande projekt från tidigare litade jag på att projektet skulle fullföljas med framgång. Projektet förlöpte helt enligt planerna såväl ur ett tidsmässigt som ett budgetperspektiv. Framledes kommer vi att tillsammans med andra Kayak-användare kunna utveckla systemet och samtidigt dra nytta av utveckling gjord i samband med andra projekt.”

Jaicoms projektchef Aija Kurki berättar så här om implementeringsprojektet:

”Redan på förhand bedömdes Viestilehdets implementeringsprojekt ha en klar struktur och krävde tämligen lite tilläggsutveckling. Konverteringen, det vill säga dataöverföring från det tidigare systemet till Kayak var även i detta implementeringsprojekt den mest kritiska uppgiften. Genom noggrann planering och testning kunde konverteringen utföras framgångsrikt i enlighet med målsättningarna. Engagerade nyckelpersoner och god projektledning på båda sidor spelade också en stor roll i säkerställande av önskat slutresultat. Vi önskar Viestilehdet välkommen med i Kayaks användarskara.”

Läs mer:
Viestilehdet Oy
Maaseudun Tulevaisuus
Koneviesti
Aarre