Jaicom Oy – Dataskyddsbeskrivning

Syftet med denna dataskyddsbeskrivning (hädanefter ”Beskrivningen”) är att beskriva principerna och rutinerna för behandling av personuppgifter som Jaicom Oy (hädanefter ”Jaicom”) iakttar för att skydda integriteten för användarna av webbplatsen, Kayak Online Help och Kayak Cloud Service (hädanefter ”Tjänsterna”). Beskrivningen anger vilka typer av uppgifter vi kan samla in, hur uppgifterna används och hur de kan lämnas ut till tredje part.
Jaicom förbinder sig att följa de lagar och förordningar som gäller dataskydd och datasäkerhet samt följer god praxis för behandling av personuppgifter.

1 Den registeransvarige
Jaicom Oy
FO-nummer: 1534116-6
Tietotie 2
90460 Oulunsalo

2 Registrets namn
Användare av Jaicoms webbtjänster

3 Syftet med behandlingen av personuppgifter
Syftet med behandlingen av personuppgifter är att erbjuda användarna Tjänster. Användarnas personuppgifter används främst för att producera, upprätthålla och utveckla Tjänsterna samt för kundkommunikation.
Personuppgifter behandlas även i samband med kontaktförfrågningar via Jaicoms webbplats. Personer som vill lämna en kontaktförfrågan ger oss sina kontaktuppgifter.
Personuppgifter från Tjänsternas användare och personer som lämnat en kontaktförfrågan kan även behandlas (i) för att utveckla kundförhållandet, (ii) för att marknadsföra och sälja Tjänster och (iii) för att utveckla Jaicoms verksamhet och kundservice.
Utomstående serviceleverantörer kan anlitas för uppgifter som anknyter till behandlingen av personuppgifter i enlighet med och inom de gränser som anges i dataskyddslagstiftningen.

4 Datainnehåll
I registret sparas följande uppgifter om Tjänsternas användare: (i) namn, (ii) e-postadress, (iii) telefonnummer och (iiii) namnet på företaget som använder Tjänsten.
I registret sparas följande uppgifter om personer som lämnat kontaktförfrågningar: (i) namn, (ii) e-postadress och (iii) orsak till kontaktförfrågan.

5 Regelbundna informationskällor
Personuppgifter samlas i första hand in direkt från personer som lämnat kontaktförfrågningar och från Tjänsternas användare i samband med beställningar, avtal eller annan kommunikation och när användarna använder Jaicoms Tjänster.

6 Personuppgifternas bevaringstid
Hur länge personuppgifterna kan sparas i registret har inte definierats. Jaicom kan behandla personuppgifterna för skattemässiga och lagstadgade ändamål så länge det är nödvändigt.

7 Utlämnande och överföring av personuppgifter
Jaicom kan lämna ut personuppgifter inom de gränser som ställs i gällande lagstiftning samt för ovannämnda ändamål, om inte annat följer av tillämplig lagstiftning. Personuppgifter kan lämnas ut till myndigheter inom ramen för dataskyddslagstiftningen.
Personuppgifter lämnas inte ut och överförs inte utanför EU och EES.

8 Principer för skydd av personuppgifter
Jaicom ägnar särskild uppmärksamhet åt dataskyddet och datasäkerheten för att skydda personuppgifterna. Särskilt utsedda personer ansvarar för dataskyddet och datasäkerheten. Personuppgifterna skyddas med erforderliga tekniska och administrativa metoder.
Endast Jaicoms anställda och utvalda underleverantörer har tillgång till personuppgifterna. Åtkomst till personuppgifter förutsätter personligt användarnamn och lösenord.

9 Den registrerades rättigheter med anknytning till behandlingen av personuppgifter

9.1 Den registrerades rätt att ta del av uppgifterna (rätt till insyn)
Den registrerade har rätt att kontrollera vilka uppgifter Jaicom samlat in eller att inga uppgifter om personen sparats i registret. En begäran om att utöva denna rätt ska skickas till Jaicom i enlighet med punkt 10 i denna dataskyddsbeskrivning. Rätten till insyn kan dock vägras om det finns lagliga grunder till det. Ingen avgift uppbärs för kontroll av uppgifterna.

9.2 Den registrerades rätt att få uppgifter korrigerade eller raderade
Den registrerade har rätt att kräva att Jaicom korrigerar eller kompletterar ofullständiga eller felaktiga personuppgifter. Den registrerade har rätt att kräva att personuppgifterna raderas.
För att utöva denna rätt ska den registrerade skicka en begäran till Jaicom i enlighet med punkt 10 i denna dataskyddsbeskrivning.

9.3 Den registrerades rätt att begränsa behandlingen av uppgifterna
Om Jaicom behandlar den registrerades personuppgifter har den registrerade rätt att begränsa behandlingen av sina personuppgifter. En begäran om att begränsa behandlingen av personuppgifter ska skickas till Jaicom i enlighet med punkt 10 i denna dataskyddsbeskrivning.

9.4 Den registrerades rätt att anföra besvär hos tillsynsmyndigheten
Den registrerade har rätt att anföra besvär hos en behörig tillsynsmyndighet om den registrerade anser att Jaicom inte har uppfyllt sina skyldigheter enligt dataskyddslagstiftningen.

9.5 Övriga rättigheter
Om behandlingen av personuppgifter bygger på den registrerades samtycke har den registrerade rätt att återkalla sitt samtycke genom att meddela Jaicom i enlighet med punkt 10 i denna dataskyddsbeskrivning.

9.6 Ändring av dataskyddsbeskrivningen
Jaicom har rätt att ändra denna dataskyddsbeskrivning. Jaicom meddelar betydande ändringar av dataskyddsbeskrivningen i början av denna beskrivning och på sin webbplats under 30 dagar. Jaicom rekommenderar att du läser denna dataskyddsbeskrivning med jämna mellanrum för att bli medveten om eventuella förändringar.

10 Cookies
Jaicom använder inte cookies på denna webbplats.

11 Kontakt
Du kan kontakta oss med alla frågor som gäller behandlingen av personuppgifter och dina rättigheter som registrerad. Förfrågningar kring denna dataskyddsbeskrivning kan skickas till tietosuoja@jaicom.com.