Jaicom Oy:n Tietosuojaseloste

Tämän tietosuojaselosteen (jäljempänä ”Seloste”) tarkoituksena on kuvata niitä henkilötietojen käsittelyä koskevia periaatteita ja käytäntöjä, joita Jaicom Oy:ssä (jäljempänä ”Jaicom”) noudatetaan verkkosivuston sekä Kayak Online Help ja Kayak Cloud -palveluiden (jäljempänä ”Palvelut”) käyttäjien yksityisyyden suojaamiseksi. Selosteessa kerrotaan, minkä tyyppisiä tietoja voimme kerätä, miten tietoja käytetään ja miten tietoja luovutetaan kolmansille osapuolille.

Jaicom on sitoutunut toiminnassaan noudattamaan tietosuojaan ja tietoturvaan liittyviä lakeja ja asetuksia. Henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan myös hyvää henkilötietojen käsittelytapaa.

1  Tiedot rekisterinpitäjästä
Jaicom Oy
Y-tunnus: 1534116-6
Tietotie 2
90460 Oulunsalo

2 Rekisterin nimi
Jaicomin Verkkopalvelujen käyttäjät

3 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on Palveluiden tarjoaminen käyttäjille. Käyttäjien henkilötietoja käytetään pääasiassa Palveluiden tuottamiseen, ylläpitoon ja kehittämiseen sekä asiakastiedottamiseen.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on myös tarjota mahdollisuus tehdä yhteydenottopyyntö verkkosivuston kautta Jaicomille. Henkilöltä kysytään yhteystiedot pyynnön käsittelyä varten.

Palveluiden käyttäjien ja yhteydenottopyynnön jättäneiden henkilöiden tietoja voidaan käsitellä myös (i) asiakassuhteen ylläpitämiseen ja luomiseen, (ii) Palveluiden markkinointiin ja myyntiin, (iii) Jaicomin liiketoiminnan ja asiakaspalvelun kehittämiseen.
Henkilötietojen käsittelytehtäviä voidaan mahdollisesti ulkoistaa ulkopuolisille palveluntarjoajille tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja sen asettamissa rajoitteissa.

4 Tietosisältö
Rekisteriin voidaan tallentaa seuraavia Palveluiden käyttäjiä koskevia tietoja: (i) nimi, (ii) sähköpostiosoite, (iii) puhelinnumero ja (iiii) palvelua käyttävän yrityksen nimi.

Rekisteriin voidaan tallentaa seuraavia yhteydenottopyynnön jättäneitä henkilöitä koskevia tietoja: (i) nimi, (ii) sähköpostiosoite ja (iii) yhteydenottopyynnön aihe.

5 Säännönmukaiset tietolähteet
Henkilötietoja kerätään ensisijaisesti suoraan yhteydenottopyynnön jättäneeltä henkilöltä ja Palveluiden käyttäjältä tilauksien, sopimusten tai muun yhteydenoton perusteella ja silloin, kun käyttäjä käyttää Jaicomin tarjoamia Palveluita.

6 Henkilötietojen säilytysaika
Henkilötietoja säilytetään rekistereissä määrittelemättömän ajan. Jaicom voi käsitellä henkilötietoja verotuksellisiin ja lakisääteisiin tarkoituksiin niin kauan kuin se on tarpeen.

7 Henkilötietojen luovutukset ja siirrot
Jaicom voi luovuttaa henkilötietoja voimassaolevan lainsäädännön asettamissa rajoissa sekä edellä mainituissa tarkoituksissa, ellei soveltuvasta lainsäädännöstä muuta johdu. Henkilötietoja voidaan luovuttaa viranomasille tietosuojalainsäädännön asettamissa puitteissa.
Henkilötietoja ei luovuteta tai siirretä EU:n ja ETA:n ulkopuolelle.

8 Henkilötietojen suojauksen periaatteet
Jaicom kiinnittää erityistä huomiota tietosuojaan ja tietoturvaan suojatakseen henkilötietoja. Tietosuojasta ja tietoturvasta huolehtivat siihen erikseen nimetyt henkilöt. Henkilötiedot on suojattu asianmukaisesti teknisin ja hallinnollisin keinoin.
Henkilötietoihin on pääsy ainoastaan Jaicom työntekijöillä ja valtuutetuilla alihankkijoilla. Henkilötietoihin pääsy on edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa.

9 Henkilötietojen käsittelyyn liittyvät rekisteröidyn oikeudet
9.1 Rekisteröidyn oikeus saada pääsy tietoihin (tarkastusoikeus)
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä tietoja Jaicom on hänestä kerännyt tai ettei rekisteriin ole tallennettu häntä koskevia tietoja. Tarkastusoikeuden käyttämistä koskeva pyyntö tulee esittää Jaicomille tämän tietosuojaselosteen kohdan 10 mukaisesti. Tarkastusoikeus voidaan kuitenkin evätä lainmukaisilla perusteilla. Tarkastusoikeuden käyttämisestä ei peritä maksua.

9.2 Rekisteröidyn oikeus vaatia tiedon oikaisemista tai poistamista
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia Jaicomia oikaisemaan häntä koskevat epätarkat tai virheelliset henkilötiedot tai täydentämään puutteellisia henkilötietoja. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia henkilötietojensa poistamista.
Edellä mainittujen oikeuksien käyttämiseksi rekisteröidyn tulee esittää pyyntö Jaicomille tämän tietosuojaselosteen kohdan 10 mukaisesti.

9.3 Rekisteröidyn oikeus rajoittaa tietojen käsittelyä
Mikäli Jaicom käsittelee rekisteröidyn henkilötietoja, rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa henkilötietojensa käsittelyä. Pyyntö henkilötietojen käsittelyn rajoittamiseksi tulee esittää Jaicomille tämän tietosuojaselosteen kohdan 10 mukaisesti.

9.4 Rekisteröidyn oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle tietosuojaviranomaiselle, jos se katsoo, että Jaicom ei ole noudattanut sille tietosuojalainsäädännössä asetettuja velvollisuuksia.

9.5 Muut oikeudet
Mikäli henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen, rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla asiasta Jaicomille tähän tietosuojaselosteen kohdan 10 mukaisesti.

9.6 Muutokset tietosuojaselosteeseen
Jaicom voi ajoittain tehdä muutoksia tähän tietosuojaselosteeseen. Jos tätä tietosuojaselostetta kuitenkin olennaisesti muutetaan, Jaicom ilmoittaa asiasta tämän tietosuojaselosteen alussa ja verkkosivustolla 30 päivän ajan. Jaicom suosittelee lukemaan tätä tietosuojaselostetta aika ajoin saadaksesi tiedon tähän tietosuojaselosteeseen mahdollisesti tehdyistä muutoksista.

10 Evästeet
Jaicom ei käytä verkkosivuillaan evästeitä.

11 Yhteydenotot
Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn ja rekisteröidyn oikeuksien käyttämiseen liittyvissä kysymyksissä voit olla yhteydessä meihin. Voit lähettää tähän tietosuojaselosteen liittyvät tiedustelut osoitteeseen: tietosuoja@jaicom.com.